Εσωτερικός Κανονισμός ΚΔΗΦ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

 O Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος βρίσκεται σε καθεστώς αναθεώρησης.

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»