Εσωτερικός Κανονισμός ΚΔΗΦ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»