ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό, καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη αυτής.

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Σημειώνεται, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει διαμορφωθεί με δέουσα επιμέλεια, ούτως ώστε αυτό να είναι ακριβές και επίκαιρο. Ωστόσο, το «Ίδρυμα για το Παιδί- η Παμμακάριστος» (εφεξής «Το Ίδρυμα για το Παιδί») δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δύναται να παύσει την  λειτουργία αυτής, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση.

«Το Ίδρυμα για το Παιδί» διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή διαγράψει μέρος ή σύνολο του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την κρίση της. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα του «Ιδρύματος για το Παιδί» παρουσιάζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις κανενός είδους.  

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Στην ενότητα «Στηρίξτε μας» και την υπο-ενότητα «Δωρεές», αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) του «Ιδρύματος για το Παιδί» στον οποίο οι δωρεοδότες μπορούν να καταθέτουν αποκλειστικά τις δωρεές τους για την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος. Δηλώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τον τρόπο κατάθεσης της δωρέας/δωρεών μπορούν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας να επικοινωνούν με τον αρμόδιο συνεργάτη/συνεργάτιδα του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pammakaristos.eu

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το «Ίδρυμα για το Παιδί»  μέσω της δημιουργίας της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις του, τις επιστημονικές του δραστηριότητες, τις δομές του, το εν γένει φιλανθρωπικό του έργο του, καθώς και τις αγγελίες για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. 

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου. Το «Ίδρυμα για το Παιδί» ή και  οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη  συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης του «Ιδρύματος για το Παιδί» με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

 Τέλος, σε καμία περίπτωση «Το Ίδρυμα για το Παιδί»  δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ακόμα και αν το «Ίδρυμα για το Παιδί» έχει ενημερωθεί σχετικά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ           

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, ή λογοτύπων του «Ιδρύματος για το Παιδί», αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της τελευταίας, η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993, 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους του «Ιδρύματος για το Παιδί», διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση του τελευταίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους οικείους ως άνω νόμους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Το «Ίδρυμα για το Παιδί» με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλει την λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν και όποτε πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης το «Ίδρυμα για το παιδί» θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους, ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links) γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει το «Ίδρυμα για το Παιδί».

Συνδέσεις της Ιστοσελίδας  του «Ιδρύματος για το Παιδί», παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί  καταλληλότητας και μη παραβίασης. «Το Ίδρυμα για το Παιδί» δεν παρέχει εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται  στους συνδέσμους. Το «Ίδρυμα για το Παιδί» δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση  και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων όρων χρήσης αποτελεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της σελίδας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα και στην Πολιτική Απορρήτου  της παρούσας ιστοσελίδας,. Το «Ίδρυμα για το Παιδί» δεσμεύεται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 2472/1997, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 ΕΚ  και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679(GDPR) που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ «ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος διαδικτυακού χώρου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το «Ίδρυμα για το Παιδί» αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: dpo@pammakaristos.eu