ΕΣΠΑ 2014-2020

AFISA ESPA

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» υλοποιεί την Πράξη «ΚΔΗΦ Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (MIS 5002641), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 75 άτομα. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

    1. Την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.
    2. Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

ΚΔΗΦ «H Παμμακάριστος» - 3η (τελική) έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης Πράξης

Το ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» προέβη στην εκπόνηση της 3ης (τελικής) έκθεσης υλοποίησης/αποτίμησης της Πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», η οποία αφορά στην αξιολόγηση της Πράξης μετά το πέρας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002641