Ψυχολόγος

Ο ρόλος του ψυχολόγου στο Ίδρυμα για το παιδί «η Παμμακάριστος» είναι:

  • Διαγνωστικός
  • Συμβουλευτικός με αντικείμενο το άτομο, την ομάδα, την οικογένεια
  • Συνεργασία και συμβουλευτική με τους παιδαγωγούςτου οικοτροφείου και τους εκπαιδευτές των εργαστηρίων
  • Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδατου Ιδρύματος με στόχο την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο συγκεκριμένων περιπτώσεων που προκύπτουν όσο και των γενικότερων προβλημάτων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της εργασίας

Όσον αφορά στο διαγνωστικό ρόλο του ψυχολόγου πρόκειται για την αξιολόγηση των παιδιών ή ενηλίκων που αιτούνται να ενταχθούν είτε στον παιδικό σταθμό είτε στα εργαστήρια του ιδρύματος ή στο οικοτροφείο.

Γίνεται αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού, του επιπέδου σχολικών γνώσεων και των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων με τη βοήθεια ψυχομετρικών εργ-αλείων, συνέντευξης και του ιστορικού όπως δίνεται από τους γονείς. Βασιζόμενος σ’ αυτά τα στοιχεία ο ψυχολόγος και η ιατροπαιδαγωγική ομάδα αποφασίζουν αν το ενδιαφερόμενο άτομο θα μπορέσει να επωφεληθεί από τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος.

Στη συνέχεια, τα συμβουλευτικά καθήκοντα του ψυχολόγου έγκεινται  κατ’ αρχάς στις ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες με όσους από τους εξυπηρετούμενους παραπέμπουν οι εκπαιδευτές ή οι παιδαγωγοί τους και σε όσους δηλώνουν οι ίδιοι πως επιθυμούν βοήθεια. Το είδος της συμβουλευτικής εξαρτάται πάντα από την περίπτωση και το αίτημα του ατόμου. Οι συναντήσεις συνήθως  γίνονται μία φορά την εβδομάδα.

Ακόμα, γίνονται ομαδικές συνεδρίες μία φορά την εβδομάδα για τους σπουδαστές των εργαστηρίων είτε ανά εργαστήριο ή με ειδικά διαμορφωμένες μεικτές ομάδες.

Οι ομάδες αφορούν την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση των φοιτητών των εργαστηρίων. Μέσα από τη συζήτηση και το μοίρασμα των εμπειριών κάθε μέλος της ομάδας  μιλάει για το πρόγραμμα της ημέρας του, τις δραστηριότητες του στον ελεύθερό του χρόνο. Μαθαίνουν να ακούν ο ένας τον άλλο, να μοιράζονται τις ανάγκες τους, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων.

Γίνονται επίσης ομαδικές συναντήσεις για τις φιλοξενούμενες του οικοτροφείου που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Με αυτήν την ομάδα οι κοινωνικές δεξιότητες αλλά και οι γνωστικές ικανότητες δουλεύονται μέσα από το παιχνίδι. Με βασικό εργαλείο τα παιχνίδια, τα κορίτσια μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες, να περιμένουν τη σειρά τους, να δέχονται την ήττα και τη νίκη.

Τέλος, όσον αφορά στις συναντήσεις με την οικογένεια των  μαθητών των εργαστηρίων γίνονται μαζί με την κοινωνική λειτουργό του ιδρύματος σε τακτική βάση. Στόχος είναι να στηριχθούν οι γονείς στις δυσκολίες της καθημερινής ζωής που αντιμετωπίζουν.

Επίσης ένα από τα καθήκοντα του ψυχολόγου είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτές των εργαστηρίων και τους παιδαγωγούς του οικοτροφείου μετά από δικό τους αίτημα ή μετά από αίτημα του ψυχολόγου.

Στόχος των συναντήσεων είναι η εξασφάλιση ενός πλαισίου συνεργασίας όπου βασικό γνώμονα αποτελεί η αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό τους έργο.

Τέλος βασικό καθήκον του ψυχολόγου αποτελεί η συμμετοχή στις συνελεύσεις της διεπιστημονικής ομάδας. Η διεπιστημονική ή αλλιώς ιατροπαιδαγωγική ομάδα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα όπου τα μέλη ενημερώνουν και ενημερώνονται για την πορεία συγκεκριμένων μαθητών.

Στόχος είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων μαθητών του ιδρύματος όπως και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων στο χώρο εργασίας.