Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Δ.Σ.: 

Νίκος Ρούσσος

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: 

Ηλίας Κοντογιώργος

 

Μέλη Δ.Σ.:   

Ιωάννης Τζέμης

Φίλιππος Ντεβετζής

Ιωάννης Παπαβασιλείου

Κυριακή – Ιουλία Σταυρίδου

Στέφανος Καψάνης

 

Αργύρης Λάσκος – Κυβερνητικός Επίτροπος 

 

Το Αξίωμα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.