Κοινωνικός Λειτουργός

Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο Ίδρυμα χωρίζεται σε 3 ενότητες οι οποίες είναι οι εξής:

1) Κοινωνική Εργασία με άτομα:

Η κοινωνική υπηρεσία ασχολείται με εξυπηρετούμενους – παιδιά  του Ιδρύματος. Σε σταθερή εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες με σκοπό την διερεύνηση των αναγκών τους την συμβουλευτική βοήθεια και καθοδήγηση.

2) Κοινωνική Εργασία με ομάδες:

Σε σταθερή εβδομαδιαία βάση γίνονται συναντήσεις (σε συνεργασία με την ψυχολόγο του Ιδρύματος) με ομάδες  παιδιών από τα τμήματα των εργαστηρίων, των τμημάτων της ημερήσιας διαβίωσης με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών  δεξιοτήτων, απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν και συζήτηση ανάλογα με θέματα που βάζουν οι εξυπηρετούμενοι.

3) Κοινωνική Εργασία με την κοινότητα:

Στην κοινωνική εργασία με την κοινότητα ο ρόλος της  Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για το έργο του Ιδρύματος.

Επίσης ο Κοινωνικός Λειτουργός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Ιδρύματος, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του (το παιδί αντιμετωπίζεται ως μοναδική  βιο-ψυχο-κοινωνική οντότητα).

Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι υπεύθυνος για τις αιτήσεις και την προώθησή τους στην Ιατροπαιδαγωγική Ομάδα (ενεργό μέλος της Ιατροπαιδαγωγικής ομάδας) και στην συνέχεια στην Διοίκηση του Ιδρύματος.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός αξιολογεί την εσωτερική λειτουργία της οικογένειας καθώς και τις σχέσεις της οικογένειας με την κοινότητα. Αναλαμβάνει την μόνιμη επαφή και επικοινωνία της ομάδας με θεραπευτικά κέντρα και φορείς της κοινότητας. Είναι υπεύθυνος για τις παραπομπές, τόσο των παιδιών του Ιδρύματος όσο και των παιδιών εκτός Ιδρύματος, σε κάποιο άλλο παιδαγωγικό ή θεραπευτικό κέντρο.

Οργανώνει και συμμετέχει, ανάλογα με τις ανάγκες, σε συναντήσεις με οικογένειες. Οργανώνει και συμμετέχει στις εκπαιδευτικές εκδρομές των παιδιών.

Εκτός από τις παραπάνω ενότητες ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι πολυεπίπεδος, πολυδιάστατος  και έχει αρκετές παραμέτρους. Αναφορικά θα σας παραθέσουμε κάποιες ακόμη αρμοδιότητες που καλούμαστε να επιτελέσουμε:

 • Πρώτη επικοινωνία με τους γονείς παιδιών που ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στις Δομές του Ιδρύματος (εκτός από τους γονείς επικοινωνούν μαζί μας και συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή παιδιού στις δομές του Ιδρύματός μας).
 • Συντονιστική εργασία για την εισαγωγή του παιδιού σε πλαίσιο του φορέα μας (κλείσιμο ραντεβού, σύνταξη του φύλλου ιστορικού πρώτης εκτίμησης, στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειας, την γέννηση και την πορεία εξέλιξης του παιδιού).
 • Απάντηση στους γονείς σχετικά με την αξιολόγηση και την εισαγωγή ή όχι του παιδιού τους σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά μας πλαίσια καθώς και τους λόγους που επεξηγούν την απόφαση της Ιατροπαιδαγωγικής Ομάδας της οποίας ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι μέλος.
 • Συνεργασία με κυβερνητικούς και μη φορείς, οργανώσεις και συνδέσμους, για προώθηση και υποστήριξη του έργου του ιδρύματος.
 • Συνεργασία με συναδέλφους Κοινωνικούς Λειτουργούς και επιστήμονες της ψυχικής υγείας (και όχι μόνο)  για την προαγωγή και την προώθηση του δικαιώματος μιας αξιοπρεπής ζωής όλων των παιδιών – εξυπηρετούμενων που φτάνουν στην δική μας αντίληψη.
 • Στενή καθημερινή συνεργασία με τους συναδέλφους του Ιδρύματος (θέματα που αφορούν το παιδί, την συνεργασία με την οικογένεια μέσω του τετραδίου επικοινωνίας, προβλήματα που προκύπτουν).
 • Οργάνωση και επίσκεψη με  συναδέλφους σε άλλα Ιδρύματα με σκοπό την ενημέρωση.
 • Εποπτεία  σε παιδιά που απασχολούνται σε διάφορα εργασιακά τμήματα του Ιδρύματος και αναφορά στην Διεύθυνση της πορείας τους.
 • Σύνταξη του Κοινωνικού Ιστορικού των παιδιών.
 • Διασύνδεση με Τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΙΕΚ  για πρακτική άσκηση φοιτητών.
 • Οργάνωση επισκέψεων σχολείων ή ομάδων στον χώρο του Ιδρύματος με σκοπό την ψυχαγωγία των παιδιών (π.χ. επίσκεψη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Βραυρώνα).