Νοσηλευτής

Ο νοσηλευτής ασχολείται με την προαγωγή, τη διατήρηση και την επαναφορά της ανθρώπινης υγείας καθώς και με την αντιμετώπιση επείγουσων ιατρικών και νοσηλευτικών καταστάσεων ενώ παράλληλα παρέχει συστηματική φροντίδα σε άτομα με οξείες ή χρόνιες παθήσεις λαμβάνοντας υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά τους όπως η ψυχολογική, η κοινωνική, η οικονομική και η πολιτισμική τους κατάσταση καθώς επίσης και η προσωπικότητά τους.

Στον χώρο της Δομής ο νοσηλευτής προάγει την υγεία και την μακροχρόνια ανάπτυξη κάθε ωφελούμενου σε συνεργασία με κάθε οικογένεια αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό. Έρχεται σε καθημερινή επαφή με όλους τους ωφελούμενους φροντίζοντας να διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα ξεχωριστά. Αξιολογεί την κατάσταση υγείας κάθε ωφελούμενου λαμβάνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό αλλά και την καθημερινή του κλινική εικόνα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

  • Λειτουργεί ως πάροχος άμεσης φροντίδας σε περιπτώσεις ξαφνικής αδιαθεσίας, ασθένειας, ατυχήματος ή συναισθηματικής φόρτισης.
  • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του φαρμακείου και των κυτίων πρώτων βοηθειών σε κάθε χώρο της Δομής αλλά και των σχολικών λεωφορείων.
  • Συνοδεύει τους ωφελούμενους κατά την μεταφορά τους σε κέντρα υγείας ή νοσοκομείο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή κανόνων υγιεινής, την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
  • Λειτουργεί συμβουλευτικά σε θέματα υγιεινής κοινόχρηστων χώρων, ασφάλειας εγκαταστάσεων και γενικότερα βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος της Δομής (αερισμός, θόρυβος, φωτισμός, διατροφή, κλπ).
  • Συμμετέχει προληπτικά σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του ιδρύματος.